Stosownie do zobowiązania nałożonego na przedsiębiorcę na mocy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. a także zgodnie z postanowieniami powyższej regulacji oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w trosce o jakoś świadczonych usług i ochronę interesów Klientów korzystających z usług sklepu internetowego, z dniem 20 marca 2020 r. wprowadza się w życie następujący regulamin.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym – blackyak.pl prowadzonym przez ExploTeam S.C. 42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 50/14. NIP: 625 244 6000 Nr Rachunku Bankowego: 59 1050 1227 1000 0090 9431 7824 Bank: ING Bank Śląski SA. Tel.: + 48 669 016 380, e-mail: biuro@exploteam.pl.
 2. Słowniczek pojęć:
  a) Konsument – podmiot w rozumieniu art. 221 k.c. tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  b) Przedsiębiorca – podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
  c) Klient – usługobiorca będący zarówno konsumentem jak i przedsiębiorcą, definiowany zgodnie z pkt. a i b, korzystający z usług oferowanych przez Sklep.
  d) Sklep internetowy, Sklep, Sprzedawca, Usługodawca – Usługodawca, o którym mowa w § 1 ust. 1 regulaminu.
  e) Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Klienta bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
  f) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka zakupów oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
  g) Koszyk zakupów – wirtualny koszyk wykorzystywany podczas korzystania z Formularza zamówienia lub Konta klienta gromadzący produkty wybrane przez Klienta w celu dokonania zamówienia.
  h) Konto klienta – zbiór zasobów przechowywany w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym, zabezpieczone loginem i hasłem.
  i) Newsletter – elektroniczna usługa świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie informacji o produktach i promocjach w Sklepie internetowym.
  j) Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pomocą dostępnych sposobów składania zamówień mające na celu zawarcie umowy sprzedaży ze Sklepem.
  k) Sklep stacjonarny – lokal, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna produktów, a także możliwy jest odbiór osobisty produktów zamówionych za pomocą Sklepu internetowego, mieszczący się w Będzinie, przy ul. Modrzejowskiej 50/14.
  l) Administrator – podmiot przetwarzający dane osobowe, tj. ExploTeam S.C. 42- 500 Będzin, ul. Modrzejowska 50/14. NIP: 625 244 6000
 3. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do zakupów dokonywanych przez konsumentów oraz przedsiębiorców, chyba że postanowienia regulaminu precyzyjnie wskazują inaczej.
 4. Sklep internetowy oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet sprzęt outdoorowy, sprzęt wspinaczkowy, sprzęt wysokościowy, odzież i obuwie (w tym sportowe) oraz akcesoria sportowe, turystyczne, miejskie itp. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.blackyak.pl, jak również udostępniane są telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi na powyższej stronie internetowej.

§ 2
Warunki korzystania z usługi

 1. W celu skorzystania z sytemu teleinformatycznego Sklepu internetowego, Klient obowiązany jest łącznie:
  a) posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  b) posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  c) korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  d) korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  d) włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies oraz obsługę javascript.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci: Formularza zamówienia, Konta klienta oraz Newslettera. Za świadczenie tych usług sklep internetowy nie pobiera żadnych opłat.
 3. Aby skorzystać z Formularza zamówienia Klient wybiera interesujące go produkty na stronie internetowej poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania na podstronie koszyka internetowego dokonuje wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności oraz wybiera przycisk „zamawiam”, następnie samodzielnie wypełnia formularz danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia w tym: imię, nazwisko lub firma, pełen adres pocztowy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres e-mail, telefon, a także potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego pola. Przedsiębiorcy składający zamówienie zobowiązani są ponadto podać numer NIP oraz nazwę firmy.
 4. Powyższa usługa ma charakter jednorazowy i kończy się wraz z zakończeniem składania zamówienia lub rezygnacji z jego składania na dowolnym etapie procesu zamówienia. Sklep internetowy nie przechowuje danych podanych w procesie korzystania z Formularza zamówienia dłużej niż jest to konieczne do realizacji usługi.
 5. Aby skorzystać z Konta klienta, należy zarejestrować się na stronie internetowej za pomocą formularza rejestracji dostępnego po kliknięciu przycisku „rejestracja” na stronie głównej. W toku rejestracji Klient obowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko lub firma, pełen adres pocztowy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres e-mail, telefon. Przedsiębiorca obowiązany jest podać ponadto numer NIP oraz nazwę firmy.
  a) Klient samodzielnie ustala własne, indywidualne hasło logowania do konta, nie krótsze niż 6 znaków. Każdorazowe logowanie do usługi Konto klienta następuje za pomocą wskazanych w trakcie rejestracji adresu e-mail i hasła.
  b) Warunkiem skutecznej rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
  c) Fakultatywnie, Klient może zaznaczyć również pole dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych na adres e-mail podany przy rejestracji, w następstwie czego zostanie dołączony do usługi Newsletter o której mowa w § 2 ust. 8.
 6. W ramach usługi Konto klienta, Sklep internetowy umożliwia Klientowi:
  a) składanie zamówień w sklepie internetowym w trybie określonym w § 2 ust. 3, jednak bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych teleadresowych (z wyjątkiem sytuacji w której Klient samodzielnie wskazuje inny adres dostawy niż podany przy rejestracji konta);
  b) sprawdzanie statusu swoich zamówień;
  c) dodawanie opinii o produktach na stronie internetowej sklepu internetowego;
  d) tworzenie „listy życzeń”.
 7. Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak również zmienić dane teleadresowe konta i hasło. Klient może też usunąć swoje konto za pomocą opcji w panelu kontrolnym konta bez ponoszenia żadnych kosztów i opłat.
 8. Aby skorzystać z usługi Newsletter Klient zobligowany jest wskazać w zakładce Newsletter na stronie internetowej sklepu swój adres e-mail i zatwierdzić przyciskiem „zapisz się”. Usługa zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Klienta chęci korzystania z niej poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 9. Powyższa usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@exploteam.pl, bądź pisemnie drogą pocztową na adres: Exploteam s.c. ul. Modrzejowska 50/14, 42-500 Będzin
 10. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 11. W przypadku wadliwości działania strony internetowej Sklepu, bądź wystąpienia usterek usług elektronicznych świadczonych przez Sklep, Klient może składać reklamacje co do powyższego na adres biuro@explosklep.pl lub drogą pocztową na adres Exploteam s.c. ul. Modrzejowska 50/14, 42-500 Będzin
  Zgłoszenie powinno zawierać czas i okoliczności wystąpienia wady bądź usterki związanej z działaniem strony internetowej Sklepu bądź usługi elektronicznej, a także dane kontaktowe reklamującego. Klient nie jest związany powyższym trybem, a złożenie reklamacji w innej formie zachowuje ważność, pod warunkiem możliwości jej merytorycznego rozpatrzenia.
 12. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


§ 3
Zawieranie umów

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej sklepu z wykorzystaniem usług, o których mowa w § 2 i w trybie opisanym w paragrafie poprzednim, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@exploteam.pl. Sklep nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 3. W przypadku składania zamówień za pomocą poczty elektronicznej Klient powinien wskazać co najmniej: nazwę, rodzaj i ilość zamawianych produktów, dane adresowe do wysyłki oraz wybrany sposób płatności oraz sposób dostarczenia paczki. W razie braku podania przez Klienta danych, Sklep wysyła wiadomość z prośbą o uzupełnienie informacji koniecznych do realizacji zamówienia. Jeżeli informacje nie zostaną uzupełnione w ciągu 72h od wysłania wiadomości e-mail z prośbą o uzupełnienie, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 4. W przypadku uzyskania wszystkich koniecznych danych Sklep internetowy wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych podanych w wiadomości e-mail.
 5. Klient korzystający z Formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3, bądź z Konta klienta, o którym mowa w §2 ust. 5 otrzymuje powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z koniecznymi informacjami na wskazany wcześniej adres e-mail. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych podanych przy zamówieniu.
 6. Niezależnie od formy składania zamówienia Klient ma możliwość wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. W przypadku zamówień składanych przez stronę internetową, dane do wystawienia faktury VAT należy podać przy zamówieniu miejscu na dodatkowe informacje.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  a) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu internetowego
  b) utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu internetowego
  c) wysłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 5


§ 4
Terminy i sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  a) Przedpłata na rachunek bankowy: 59 1050 1227 1000 0090 9431 7824;
  b) Płatność gotówką w sklepie stacjonarnym przy odbiorze osobistym;
  c) Płatność przy odbiorze przesyłki za pobraniem;
  d) Płatność poprzez system płatności elektronicznych – Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy, Klient jest obowiązany dokonać zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia przez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. W przypadku wyboru płatności w formie odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym, Klient jest obowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o dostępności produktów do odbioru w sklepie, o której mowa w § 5 ust. 6.
 4. W przypadku wyboru płatności w formie płatności „za pobraniem” Klient jest obowiązany dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. W przypadku płatności poprzez system płatności elektronicznych Klient dokonuje płatności na zasadach określonych regulaminem systemu imoje.
 6. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 5
Sposoby i koszty dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia, chyba, że postanowienia niniejszego paragrafu wskazują inaczej.
 2. Towar jest dostarczany na dres podany przez Klienta podczas procesu realizacji zamówienia
 3. Sklep internetowy umożliwia wybór następujących sposobów dostawy:
  a) Przesyłka kurierska DHL (DHL Parcel Polska Sp. z o.o.)
  b) Przesyłka pocztowa E-standard za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
  c) Przesyłka Inpost – InPost Sp. z o. o. – usługa Paczkomaty 24/7
  d) Przesyłka pobraniowa DHL (DHL Parcel Polska Sp. z o.o.)
  e) Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Będzinie 42-500; ul. Modrzejowska 50/14
 4. W przypadku wyboru sposobu dostawy o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. b) Klient ma możliwość wyboru oddziału Poczty Polskiej, w którym chce dokonać odbioru przesyłki. Lista dostępnych lokalizacji znajduje się pod adresem: http://www.poczta-polska.pl/eprzesylka/.
 5. W przypadku wyboru sposobu dostawy o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. c), jeżeli mechanizm sklepu nie umożliwił wyboru odpowiedniego paczkomatu podczas procesu wyboru sposobu dostawy, Klient jest obowiązany wskazać w uwagach do zamówienia adres Paczkomatu na który ma być dostarczona przesyłka.. Lista Paczkomatów znajduje się pod adresem: http://www.paczkomaty.pl/znajdz_paczkomat,33.html
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni w zależności od aktualnej dostępności zamówionych produktów w magazynie sklepu. W przypadku zamówienia produktów o różnym terminie dostawy, realizacja następuje w czasie najdłuższym dla zamówionych produktów. Początek biegu terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przez sklep internetowy wpłaty na poczet zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności w formie przedpłaty na konto, bądź od chwili potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” lub z odbiorem osobistym. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się okresu czasu od przekazania przesyłki przewoźnikowi do dnia dostarczenia jej do miejsca przeznaczenia.
 7. W przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty” Klient jest powiadamiany w wiadomości e-mail o skompletowaniu towaru i możliwości jego odbioru w sklepie stacjonarnym.
 8. Sklep może odmówić realizacji zamówienia jeśli towar zamówiony przez klient jest niedostępny, w tym wypadku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci sumę pieniężną, jeśli została już uiszczona przez Klienta.
 9. Dodatkowe informacje i maksymalne gabaryty dla poszczególnych form dostawy:
  – Dla przesyłek paczkomatowych ustala się 2 dniowy termin odbioru, liczony od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki nieodebrane w tym terminie, są kierowane do Oddziału Inpost gdzie mogą zostać podjęte przez adresata w terminie do 3 dni od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. InPost Sp. z o .o. poinformuje odbiorcę (e-mail i sms) o fakcie przekazania przesyłki do Oddziału InPost. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej http://paczkomaty.pl. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg
  – poczta polska (długość+szerokość+wysokość) <=250 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm.
 10. Koszty dostawy. Dla zamówień o wartości od 450,00 zł brutto przesyłka jest darmowa. Poniżej tej kwoty koszt jest następujący
  – Przesyłka kurierska DHL – 15 zł brutto
  – Przesyłka Poczta Polska – 8 zł brutto
  – Paczkomat, zależnie od gabarytu od 9 do 15 zł brutto
  W przypadku przesyłki z płatnością przy odbiorze, koszt dostawy wzrasta o 5,00 zł ( dla kuriera DHL i Poczta Polska).
 11. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem internetowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyn na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć za pomocą:
  – formularza odstąpienia od umowy znajdującego się tutaj zarówno drogą pocztową na adres: Exploteam s.c. ul. Modrzejowska 50/14, 42-500 Będzin, jak i elektroniczną na adres: biuro@exploteam.pl.
  – złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy na adres: biuro@exploteam.pl.
  Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 4. Sklep potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Konsument musi zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres sklepu stacjonarnego. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem wymienionego okresu czternastu dni. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany uznaje się, że Klient odstąpił od prawa odstąpienia.
 6. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami spoczywa na konsumencie.
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez sklep internetowy). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:
  a) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  c) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7
Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.
 2. Sklep rezerwuje sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności oraz żądania przedpłaty za zamówione produkty w całości lub części.
 3. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia przewoźnikowi odpowiedzialność za ewentualną utratę lub uszkodzenie rzeczy przechodzą na Przedsiębiorcę – kupującego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Sklep rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 7. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Sklep wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w umowach zawartych z przedsiębiorcami.
 8. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sklepem a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela Sklepu tj. ExploTeam s.c.

§ 8
Wymiana produktu

 1. Sklep umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1-10, wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia.
 2. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny. W tym celu konsument może:skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia; oraz
 3. zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 3 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek “Wymiana”
 4. złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany; oraz
 5. zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 3 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek “Wymiana”Zamówienia z dopiskiem “Wymiana” pozwalają na bezzwłoczne przygotowanie nowych towarów; rezerwacje takie oczekują na realizację do czasu otrzymania przez Sklep towarów od których zakupu konsument odstępuje.
 6. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, konsument może dopłacić brakującą kwotę zgodnie z § 4 ust. 1 a, b lub c.
 7. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest niższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, zwrotu nadpłaty Sklep dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

§ 9
Reklamacja produktu
(rękojmia za wady)

 1. Sklep obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych produktów zakres i podstawa odpowiedzialności Sklepu względem Klienta jest określona jest przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego art. 556 do art. 576.
 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami, odpowiedzialność Sklepu za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sklep o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  a) uzupełniając formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce REKLAMACJE, a następnie składając wypełniony i podpisany dokument w Sklepie stacjonarnym;
  b) wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres biuro@exploteam.pl;
  c) dostarczając lub wysyłając na adres Sklepu stacjonarnego list drogą pocztową;
  d) poprzez złożenie ustnego oświadczenia w Sklepie stacjonarnym, spisanego przez pracownika Sklepu.
 4. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  b) adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  c) dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  d) dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  e) wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  f) żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  g) datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 6. Sklep potwierdza wpływ reklamacji i jeśli konsument nie uczynił tego równocześnie ze złożeniem reklamacji, wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sklepu stacjonarnego, w celu ustosunkowania się do reklamacji. Dostarczany produkt powinien być czysty i odpowiadać ogólnym zasadom higieny. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu nastręczałoby nadmiernych trudności, konsument poproszony zostanie po uprzednim uzgodnieniu terminu o udostępnienie, Produktu w miejscu, w którym Produkt ten się znajduje. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne Sklep zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez Sklep, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
 7. Jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 8. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Prowadzenie przez Sklep internetowy 8apl postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
 10. dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 11. W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
 12. Ponadto Sklep podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 10
Gwarancja

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są przynajmniej 12-miesięczną gwarancją producenta lub importera. W opisach produktów mogą znajdować się szczegółowe informacje o czasie gwarancji oraz ewentualnym serwisie pogwarancyjnym.

§ 11
Dane osobowe – polityka prywatności

 1. Niniejszy paragraf określa Politykę Prywatności sklepu internetowego www.blackyak.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych przez Klientów.
 2. ExploTeam S.C. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane przekazane poprzez Sklep internetowy przez Klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub prowadzącą działalność gospodarczą, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO  (numer zbioru zostanie wpisany po jego nadaniu przez GIODO).
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego wiąże się z koniecznością podania przez Klienta swoich własnych danych osobowych.
 5. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie::
  a. imię i nazwisko
  d. adres zamieszkania/dostawy
  e. numer telefonu
  f. adres email
  g. numer NIP
 6. Cel i czas przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów na rzecz Klientów poprzez Sklep internetowy m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera), a także w celu marketingu usług i produktów swoich oraz podmiotów współpracujących oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej celem świadczenia wybranych przez Klienta usług.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 9. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji bądź dokonywania zakupu. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 10. Administrator może przesyłać Klientom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, a także produktów i usług podmiotów z Administratorem współpracujących. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na ich otrzymywanie.
 11. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu, wglądu do treści danych osobowych oraz do ich zmiany, poprawiania i aktualizacji, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 12. W przypadku zmiany danych osobowych, Klient powinien niezwłocznie uaktualnić je na Koncie klienta.
 13. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w punkcie 3 na żądanie Klienta, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 14. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
 15. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych za pomocą protokołu SSL w celu zabezpieczenia danych Klienta przechowywanych w systemie.
 16. Połączenie Klienta ze Sklepem internetowym, w procedurze dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów do płatności jest szyfrowane i poufne. Stosowne regulaminy i polityki prywatności znajdują się na stronach internetowych tych serwisów i zalecamy się z nimi zapoznać.
 17. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta oraz przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Klienta.
 18. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 19. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 20. Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych Klient może zgłaszać mailowo na adres Administratora danych
 21. Klient może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 22. Wszelkie żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych Klient może zgłaszać mailowo na adres administratora danych. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail:  biuro@exploteam.pl.
 23. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 24. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 12
Polityka cookies

 1. Dla wygody Klientów Sklep internetowy używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem internetowym.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  – adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  – czas nadejścia zapytania,
  – czas wysłania odpowiedzi,
  – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  – informacje o przeglądarce użytkownika.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem internetowym. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. W Portalu wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
  – cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.blackyak.pl
  – cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
  – cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
  – cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy
  – cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors
  – cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 6. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
  Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  – prezentowanie treści multimedialnych, które są pobierane m.in z www.youtube.com, www.vimeo.com
  – wykorzystywania funkcji interaktywnych w celu zwiększenia zasięgu i rozpoznawalności Sklepu internetowego za pomocą takich serwisów internetowych jak Instagram.com, Facebook.com, Pinterest.com
 7. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Przykładowe sposoby konfiguracji plików „cookies” w najpopularniejszych przegladarkach:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek,

Interent Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci.


§ 13
Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu internetowego Sklepu

 1. Usługodawca jako właściciel Sklepu daje możliwość, w ramach usług które są świadczone drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o produktach i towarach dostępnych w ofercie handlowej Sklepu internetowego.
 2. Opinie zamieszczane są dobrowolne i ich zmieszczenie oznacza zgodę zamieszczającego(Klinta) na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych Klientów Sklepu oraz sprzedawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej Sklepu przy opisach produktów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych), nawołujące do nienawiści czy przemocy, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi, pozostających w sprzeczności z interesem Sklepu/Sprzedającego (nieuczciwa konkurencja).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.


§ 14
Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 1. Sklep blackyak.pl nie świadczy usługi sprzedaży sprzętu elektrycznego ani elektronicznego.


§ 15
Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie internetowym, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  a) skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  c) zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 16
Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu ze względu na zmian w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną o charakterze ciągłym (jak np. Konto klienta), Klient zostanie powiadomiony drogą mailową o zmianie regulaminu i jego nowej treści. Jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie odstąpił od umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania, uznaje się, że akceptuje warunki nowego regulaminu. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku gdyby zmiana regulaminu powodowała nałożenie nowych opłat lub zwiększenie istniejących.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszy regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 101), a także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)